target > cilj, ciljna skupina

U engleskome se jeziku imenica target znači 'oznaka u koju se puca', 'ono ili onaj na kojega je usmjeren napad', 'ono što tko želi učiniti ili postići' te 'osoba ili skupina na koju tko pokušava utjecati, prodati joj što itd.' U hrvatskome se jeziku, osobito u poslovnome kontekstu, engleska riječ target često upotrebljava u posljednja dva značenja. Ovisno o značenju bolje je umjesto engleske riječ target upotrijebiti hrvatsku riječ cilj ili hrvatski izraz ciljna skupina. U hrvatskome se jeziku upotrebljava i glagol targetirati (npr. Ako radite kampanju za žensku kozmetiku, zasigurno nećete targetirati i muškarce.) koji označuje usmjeravanje čega određenoj ciljnoj publici. Taj glagol kao ni imenica target ne pripada hrvatskomu standardnom jeziku i nije ga dobro u njemu upotrebljavati. Bolje ga je zamijeniti glagolom usmjeriti s odgovarajućom dopunom ili izrazima uzeti za ciljnu skupinu, imati kao/za ciljnu skupinu, biti ciljna skupina (npr.Ako radite kampanju za žensku publiku, sigurno je nećete usmjeriti muškarcima. / Ako radite kampanju za žensku publiku, sigurno vam ciljna skupina neće biti muškarci.)

Rasprava

Arhiva