software > programska podrška

U engleskome je jeziku riječ software novotvorenica nastala prema riječi hardware, koja znači 'željezna roba, prodavaonica željezne robe, tehnička oprema, vojna oprema, oružje', a pojavom računala dobila i je i značenje 'svi materijalni dijelovi računala i pratećih uređaja, tj. kućište, čipovi, elektronički sklopovi, kabeli, međuskopovi, tipkovnica, monitor itd.' Riječ software sastoji se od elementa soft (mek) i ware (roba) i označuje računalne programe, jezike, upute itd. tj. nefizički dio računalnoga sustava. U tome je značenju ta riječ preuzeta i u hrvatski jezik i to u neprilagođenu liku software i u prilagođenu liku softver. U hrvatskome je standardnom jeziku umjesto naziva software ili softver bolje upotrebljavati naziv programska podrška.

Rasprava

Arhiva