provider > pružatelj (usluga)

Temeljno je značenje engleske riječi provider 'dobavljač, hranitelj obitelji'. Danas se ta riječ i u hrvatskome upotrebljava u značenju 'fizička ili pravna osoba koja pruža određenu uslugu'. U hrvatskome se jeziku pojavljuje u svezama hosting provider, internetski provider, kabelski provider, mobilni provider, satelitski provider, telekomunikacijski provider. U hrvatskome standardnom jeziku preporučujemo zamjenu engleske riječi provider hrvatskom riječju pružatelj (usluga).

Rasprava

Arhiva