preview > pretpregled

Engleska imenica preview označuje svečanu premijeru, gledanje filma prije njegova puštanja u distribuciju te reklamno pregledavanje filma prije redovite distribucije. U računalnome nazivlju označuje mogućnostmnogih programa za obradu teksta da se jedna ili više stranica teksta u cijelosti prikaže na zaslonu prije ispisa teksta. U tome se značenju riječ preview upotrebljava i u hrvatskome jeziku. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je umjesto engleskoga naziva preview upotrijebiti hrvatski naziv pretpregled.

Rasprava

Arhiva