prepaid kartica/bon > pretplatnička kartica/bon

U engleskome se jeziku nazivom prepaid card označuje platna kartica na koju se unaprijed stavlja iznos koji se namjerava potrošiti ili prepustiti komu drugom te se tako omogućuje sigurnija mrežna kupovina ili nadzor nad čijim troškovima (npr. djece) ili kartica koja omogućuje ostvarivanje unaprijed plaćenih usluga (npr. vožnje tramvajem). U hrvatskome se jeziku u istome značenju uz naziv prepaid kartica upotrebljavaju i nazivi pretplatnička kartica i pretplatna kartica. Pridjev pretplatnički motiviran je riječju pretplatnik, a pridjev pretplatni riječju pretplata. Oba su pridjeva tvorbeno dobra, a manju prednost u hrvatskome standardnom jeziku ima naziv pretplatnička kartica zbog toga što je znatno češći. Slično tomu, prepaid bon bon je kojim se unaprijed plaća neka usluga ili proizvod te je umjesto toga engleskog naziva bolje upotrebljavati hrvatski naziv pretplatnički bon.

Rasprava

Arhiva