link > poveznica

U engleskome se jeziku nazivom link označuje sličica ili riječi u dokumentu na internetu koje taj dokument povezuju s kojim drugim dokumentom.  Umjesto engleske riječi link, koja u hrvatskome pripada samo računalnome žargonu, u standardnome jeziku treba upotrebljavati hrvatski naziv poveznica.

Rasprava

Arhiva