keynote predavanje > pozvano predavanje

Riječju keynote u engleskome se jeziku označuje predavanje ili izlaganje, često u okviru kakve konferencije ili stručnoga skupa, koje predavač održava na poziv organizatora. U hrvatskome se jeziku često engleska riječ keynote upotrebljava umjesto hrvatskoga izraza pozvano predavanje. S obzirom na to da je taj izraz u hrvatskome dobro potvrđen, ne treba umjesto njega upotrebljavati englesku riječ keynote. Kad stoji uz drugu imenicu, npr. u primjeru keynote predavanje, u hrvatskome je standardnome jeziku riječ keynote bolje zamijeniti pridjevom pozvani te govoriti o pozvanome predavanju.

Rasprava

Arhiva