freeware > besplatna programska podrška

U engleskome je jeziku riječ freeware novotvorenica koja je nastala prema riječima hardware i software. Riječ freeware sastoji se od elementa free (slobodan, besplatan) i ware (roba) i označuje programsku podršku čija je uporaba besplatna, ali nije dopušteno mijenjanje ili kopiranje programskoga koda. U tome je značenju ta riječ preuzeta i u hrvatski jezik i to u neprilagođenu liku freeware. U hrvatskome je standardnom jeziku umjesto naziva freeware bolje upotrebljavati naziv besplatna programska podrška.

Rasprava

Arhiva