cyber-kriminal > kiberkriminal

U engleskome jeziku izrazom cybercrime označuju se djela koja se internetom ili mobilnim telefonima protiv osoba ili skupina s kriminalnim namjerama ili kako bi se ugrozio ugled žrtve ili prouzročila kakva psihička šteta. U hrvatskome se često  u tome značenju upotrebljava polusloženica cyber-kriminal te njezina izvedenica cyber-kriminalac, u kojima se zadržava engleski prefiksoid cyber, ali se uz imenice kriminal i kriminalac zapisuje sa spojnicom. U hrvatskome jeziku taj prefiksoid glasi kiber te se, kao i svaki prefiksoid, piše sastavljeno s riječju kojoj se dodaje. Stoga umjesto riječi cyber-kriminal i cyber-kriminalac u hrvatskome standardnom jeziku treba upotrebljavati riječi kiberkriminal i kiberkriminalac.

Rasprava

Arhiva