cloud computing > oblačno računalstvo

Engleska riječ cloud znači 'oblak'. U nazivlju se odnosi na ono što se odvija mrežom, a u novije se vrijeme odnosi na internet. Cloud computing neki stručnjaci s područja informacijskih tehnologija određuju kao mogućnost iznajmljivanja jednoga poslužioca ili više njih te pokretanja različitih aplikacija na njima. Obični će korisnici cloud computing definirati kao novi i jeftiniji način uporabe programskih rješenja koja će se unajmljivati prema potrebi, a informatički će ga stručnjaci definirati kao novi poslovni model ili novu tehnološku platformu za smještaj, pokretanje i uporabu informatičke programske podrške. Dosad je potvrđeno nekoliko prijevoda engleskoga naziva: računalstvo/računarstvo u oblaku, računalstvo/računarstvo u oblacima, oblačno računalstvo/računalstvo, oblakovno računalstvo/računarstvo. Prednost bismo dali čestomu i kratkomu nazivu oblačno računalstvo.

Rasprava

Arhiva