check-out > odjava

Glagolska imenica check-out u engleskome jeziku znači 'odjava'. U hrvatskome se upotrebljava u značenju 'odjava gosta iz hotela, motela ili hostela'. U hrvatskome standardnom jeziku umjesto check-out bolje je upotrijebiti hrvatski naziv odjava.

Rasprava

Arhiva