check lista > provjerni popis

U engleskome jeziku check list označuje popis onoga što treba napraviti ili provjeriti. U hrvatskome se u tome značenju upotrebljava izraz check lista u kojemu je engleska riječ check i hrvatska posuđenica lista. Umjesto toga izraza bolje je upotrijebiti hrvatski izraz provjerni popis. Riječ provjerni dobro odražava namjenu popisa, a umjesto riječi (prilagođene posuđenice) lista bolje je u hrvatskome standardnom jeziku (osim u ustaljenim kolokacijama poput crna lista, izborna lista itd.) upotrebljavati hrvatsku riječ popis.

Rasprava

Arhiva