bar chart > stupčani grafikon

Engleska sveza bar chart označuje vrstu grafikona u kojoj se podatci prikazuju s pomoću stupaca čija duljina odgovara vrijednosti koju predstavljaju. Naziv bar chart sastoji se od engleske imenice bar koja znači 'motka, greda, stupić, stupac' i imenice chart koja znači 'karta'. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je upotrebljavati naziv stupčani grafikon.

Rasprava

Arhiva