top > vrhunski, najbolji, najtraženiji, najaktualnij

U engleskome jeziku pridjev top znači 'onaj koji je na vrhu, najviši' te u prenesenome značenju 'onaj koji ima pozitivne značajke izražene u najvećoj mjeri, koji ima najveću količinu poželjnih značajka'. U tom se značenju riječ top upotrebljava i u hrvatskome jeziku, npr. u izrazima top forma, top model, top odredište, top tema. U tim se izrazima riječ top može zamijeniti kojom od riječi hrvatskoga jezika kojima se označuje najveća mjera poželjnih svojstava: najbolja forma, vrhunski model, najtraženije odredište, najaktualnija tema

Rasprava

Arhiva