first minute > rana prijava/rezervacija/uplata

Engleska sveza first minute sastoji se od rednoga broja first, koji znači 'prvi' i imenice minute, koja znači 'minuta'. U hrvatskome se first minute često nalazi u svezama first minute aranžman/ljetovanje/zimovanje/putovanje/odmor/ljeto/popust/karte/ulaznice/hoteli/ponude. Tim se izrazom želi reći da onaj tko rano uplati ili rezervira nešto dobiva povoljniju cijenu. Dakle first minute znači popust za ranu prijavu, rezervaciju ili uplatu. First minute ljetovanje/zimovanje/odmor povoljnije je ljetovanje/zimovanje/odmor uz ranu prijavu/rezervaciju/uplatu. U sličnome se značenju upotrebljava i engleska sveza early bird, a suprotno značenje ima sveza last minute.

Rasprava

Arhiva