Poštovani korisnici mrežnih stranica Bolje je hrvatski! Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na ovim stranicama nalaze se prijedlozi hrvatskih zamjena za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskome jeziku. S obzirom na to da je takvih riječi u posljednje vrijeme u hrvatskome javnom i medijskom prostoru sve više, nastojat ćemo za neke od njih predložiti odgovarajuće hrvatske riječi. Pritom valja uzeti u obzir da su hrvatske zamjene u prvome redu prijedlozi za koje smatramo da su primjereniji za uporabu u neutralnoj standardnojezičnoj komunikaciji jer se značenje svake strane riječi i tuđice može jednako dobro izraziti i na hrvatskome jeziku. Nadamo se da ćemo u suradnji s vama doprinijeti njegovanju hrvatskoga standardnog jezika, jačanju svijesti o važnosti njegova očuvanja i podizanju jezične kulture u Republici Hrvatskoj.

preview > pretpregled

Engleska imenica preview označuje svečanu premijeru, gledanje filma prije njegova puštanja u distribuciju te reklamno pregledavanje filma prije redovite distribucije. U računalnome nazivlju označuje mogućnostmnogih programa za obradu teksta da se jedna ili više stranica teksta u cijelosti prikaže na zaslonu prije ispisa teksta. U tome se značenju riječ preview upotreb...

Pročitaj više

touch pad > dodirna ploha

Engleski naziv touch pad sastoji se od riječi touch, koja znači 'dodir', i riječi pad, koja znači 'mekana podloga, uložak, jastuk'. Sveza touch pad označuje dio prijenosnoga računala koji omogućuje da se pokazivač na zaslonu pomiče bez miša. U hrvatskome standardnom jeziku bolje je umjesto engleskoga naziva touch pad upotrijebiti hrvatski naziv dodirna ploha....

Pročitaj više

SWOT analiza > analiza okružja

Engleska pokrata SWAT nastala je od prvih slova riječi strengths (snaga), weaknesses (slabosti), opportunities (mogućnosti), threats (prijetnje). SWOT analiza analiza je trenutačne situacije u kojoj se neka tvrtka nalazi i izrađuje se kao preduvjet za pravilan odabir strategije. SWOT analiza obuhvaća analizu unutrašnjih (snaga, slabosti) i vanjskih (prilike, prijetnje) č...

Pročitaj više

touch screen gloves > rukavice za dodirni zaslon/ekran

Izrazom touch screen gloves u engleskome se jeziku označuju posebne rukavice za hladno vrijeme koje omogućuju rad s dodirnim zaslonima/ekranima zahvaljujući provodljivomu materijalu na vrhu palca i kažiprsta. Taj se izraz u istome značenju upotrebljava i u hrvatskome jeziku. Umjesto njega bolje je u hrvatskome standardnom jeziku upotrijebiti izraz rukavice za dodirni ekran...

Pročitaj više

feel-good > za dobro raspoloženje, (dobro) raspoloženje

U engleskome se jeziku izraz feel-good upotrebljava u svezi s imenicom u značenju 'koji prouzročuje osjećaj sreće, koji potiče pozitivan pogled na život', npr. feel good-movie. U novije se vrijeme taj izraz upotrebljava i u hrvatskome u istome značenju. Bolje ga je zamijeniti pridjevom izrazima koji oraspoložuje, koji podiže raspoloženje, za dobro raspoloženje, pa je...

Pročitaj više

Vaši prijedlozi

Arhiva